ตัวชี้วัดย่อย : เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) - ภาคเอกชน (SOE64)